15/03/2020
3

Chị Nguyễn Thị Thu Phương

Thời gian điều trị 06 Tháng
15/03/2020
4

Chị Bàng Thị Hoa Hậu

Thời gian điều trị 03 Tháng
15/03/2020
11

Chị Lê Thúy Trinh

Thời gian điều trị 03 Tháng
15/03/2020
12

Chị Hoàng Thị Nga

Thời gian điều trị 03 Tháng
15/03/2020
13

Cô Vân

Thời gian điều trị 02 Tháng
13/03/2020
5

Chị Luyến

Thời gian điều trị 03 Tháng
13/03/2020
6

Chị Vân Hà

Thời gian điều trị 03 Tháng
13/03/2020
7

Chị Lý Ngọc Trâm

Thời gian điều trị 03 Tháng
13/03/2020
9

Chị Quỳnh

Thời gian điều trị 03 Tháng
13/03/2020
10

Chị Nông Thị Lượng

Thời gian điều trị 04 Tháng
13/03/2020
18

Chị Nhung

Thời gian điều trị 02 Tháng