15/03/2020
15

Chị Lê Tưởng

Thời gian điều trị 03 Tháng
15/03/2020
Thu-ha

Chị Thu Hà

Thời gian điều trị 03 Tháng
15/03/2020
C-Thao

Chị Thảo

Thời gian điều trị 02 tháng
13/03/2020
1

Chị Trần Thị Ngọc Anh

Thời gian điều trị 03 Tháng
13/03/2020
14

Chị Phạm Thị Hà

Thời gian điều trị 03 Tuần
13/03/2020
19

Chị Ngọc Mai

Thời gian điều trị 1.5 Tháng
10/03/2020
21

Chị Dương Thị Mỹ Như

Thời gian điều trị 02 Tháng