15/03/2020
3

Chị Nguyễn Thị Thu Phương

Thời gian điều trị 06 Tháng
15/03/2020
4

Chị Bàng Thị Hoa Hậu

Thời gian điều trị 03 Tháng
15/03/2020
11

Chị Lê Thúy Trinh

Thời gian điều trị 03 Tháng
15/03/2020
12

Chị Hoàng Thị Nga

Thời gian điều trị 03 Tháng
15/03/2020
13

Cô Vân

Thời gian điều trị 02 Tháng
15/03/2020
15

Chị Lê Tưởng

Thời gian điều trị 03 Tháng
15/03/2020
Thu-ha

Chị Thu Hà

Thời gian điều trị 03 Tháng
15/03/2020
Lao hoa copy

Chị Kiều

Thời gian điều trị 02 Tháng
15/03/2020
C-Thao

Chị Thảo

Thời gian điều trị 02 tháng
13/03/2020
1

Chị Trần Thị Ngọc Anh

Thời gian điều trị 03 Tháng
13/03/2020
2

Chị Cẩm Viên

Thời gian điều trị 05 Tháng
13/03/2020
5

Chị Luyến

Thời gian điều trị 03 Tháng